header

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 november 2017.

Woonzorg Nederland is een door heel Nederland werkende woningcorporatie en werkt primair voor mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd behorend tot de doelgroep voor de sociale huur. Woonzorg Nederland verhuurt, verkoopt en beheert woningen en ander vastgoed. Woonzorg Nederland is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in onze privacy missie.
De privacy missie van Woonzorg Nederland is:

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Woonzorg Nederland ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. Woonzorg Nederland is integer, transparant en zorgvuldig met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Het wettelijk kader

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft Woonzorg Nederland te maken met het volgende wettelijk kader en regels:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wbp vervangt vanaf mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Woonzorg Nederland verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van huurders, medewerkers, woningzoekenden, leveranciers en kopers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurcontract en het innen van de huur of in onze rol als werkgever.

We verzamelen:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave;
 • Uw betalingsgegevens zoals bankrekening;
 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs; als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie;
 • Gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Voorbeelden daarvan zijn: uw WoningNet-gegevens en gegevens over uw huishouden; uit hoeveel en welke mensen dat bestaat;
 • Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;
 • Gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Woonzorg Nederland. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw CV;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw BSN-nummer;
 • Van medewerkers gegevens over functioneren en beoordelen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Woonzorg Nederland is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.
In ons privacy beleid is vastgelegd hoe Woonzorg Nederland met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?

Woonzorg Nederland heeft geen functionaris gegevensbescherming maar een privacy officer . Deze is te bereiken via het e-mailadres privacy@woonzorg.nl.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Woonzorg Nederland heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor:

 • Verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages;
 • Uitvoeren van de woonruimteverdeling;
 • Uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen;
 • Afsluiten van een huur- of koopovereenkomst;
 • Innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van uit huiszettingen;
 • Onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
 • Zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • Aanpak van woonfraude en overlast;
 • Meldingen aan zorg verlenende instanties;
 • Verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken;
 • Afhandelen van geschillen en klachten;
 • Communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • Intern beheer van de organisatie;
 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
 • Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • Voeren van salarisadministratie;
 • Voeren van medewerkers administratie;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verwerken van sollicitaties;
 • Verwerken van een klacht over een bedrijf of een reactie op een klacht te verwerken;
 • Benaderen van klager over de klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?

Woonzorg Nederland koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het contractnummer) om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties

Woonzorg Nederland gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld aannemers of glazenwassers.
Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een bewerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.
Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties (bijvoorbeeld Zoeklicht, Treiteraanpak, Meldpunt Zorg en Overlast, Vroeg erop Af). In die gevallen moet een convenant getekend zijn waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.
Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Woonzorg Nederland heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u?

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage

Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij Woonzorg Nederland. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.
De navolgende gegevens worden niet door Woonzorg Nederland overlegd:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

Het recht van verwijdering

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens.
Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Woonzorg Nederland. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Woonzorg Nederland is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Woonzorg Nederland wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
Het recht van bezwaar:
Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die Woonzorg Nederland van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons.
Het hoofdkantoor is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.
Telefoonnummer: 020-666 26 66
E-mail: klant@woonzorg.nl
Hoofdkantoor Woonzorg Nederland
Bezoekadres:
Professor E.M. Meijerslaan 3
1183 AV AMSTELVEEN
Postadres:
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN

Persoonsgegevens en digitale media

Bij het regelen van woonzaken via de website zoals bijvoorbeeld een huuropzegging geven huurders en andere gebruikers toestemming om hun persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.werkenbijwoonzorg.nl verwerken we volgens ons Privacybeleid.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons huren of in dienst zijn van Woonzorg Nederland of op een andere manier klant of medewerker zijn van Woonzorg Nederland.
 • De website van Woonzorg Nederland verwijst met een 'link' naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Woonzorg Nederland kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

© Copyright 2022 Woonzorg | woonzorg.nl

Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring